Què és un arxiu familiar

Sovint penso que és necessari definir be què és un fons d’arxiu familiar. No és una expressió unívoca: de vegades es refereix estrictament a un fons familiar no patrimonial, i d’altres te un sentit més ampli. A això s’afegeix que en la pràctica en els fons contemporanis de vegades és molt dèbil la distinció entre un fons patrimonial, un fons familiar i un fons personal.

Els savis experts ens faciliten aquesta definició en el sentit ampli: “fons familiars i patrimonials són aquells que contenen la documentació generada o rebuda per una o diverses famílies relacionades, durant la successió de diverses generacions, i que són el resultat de la seva vida de relació, de l’actuació de cadascun dels seus membres i de les activitats relacionades amb la formació, administració i transmissió d’un patrimoni (Joan Boadas, Josep Fernández, Josep M. Masachs, Ramon Planes i Manuel Rovira, “Conceptes generals i tipologies de fons privats”, Lligall 16, 2000).

La família com a productor del fons

El fons familiar (en sentit ampli) es caracteritza per la singularitat del seu productor: un col.lectiu anomenat família. Com expliquen els autors de la definició, “per família s’entén el grup de persones vinculades per relacions de parentiu que obtenen un reconeixement jurídic segons l’ordenament legal vigent en cada moment històric“.

Ja se sap que el concepte de família és molt líquid i va canviant segons les èpoques, tot i que el fet familiar és molt sòlid. La família s’estén com a comunitat al llarg de temps històrics diferents gràcies a les successives generacions, es diversifica o desapareix incorporada a una altra. Això origina arxius amb documents de temps històrics molt distants, arxius afegits i arxius repartits entre els hereus, de manera que podem trobar-nos  amb una amalgama de subfons complementaris. En aquest sentit els arxius familiars són el resultat, a nivell documental, dels processos d’integració i desmembració de les famílies”.

Què fa la família produïnt i guardant papers

Tot i ser un productor únic, la família crea i conserva l’arxiu (realitza actes que deixen constància documental) amb diferents finalitats, o sigui desenvolupant diferents funcions. Són les funcions que donen sentit a l’existència de la família.

Les funcions bàsiques són l’econòmica i la reproductiva: adquirir els bens materials necessaris (vivenda, medis de producció i locomoció…), conservar-los i transmetre’ls, i produir fills legals que donin continuïtat. La finalitat és la pervivència de la família com a col.lectiu estructurat. Altres funcions són de tipus psicològic: la socialitzadora (donar educació als fills perquè s’integrin en el mon social), l’afectiva (atendre les necessitats psicològiques dels membres) i la identitària (donar definició i estatus als membres).

Ara be, la família és el nucli bàsic de comunitats més grans, ja que cooperant i interactuant amb membres de les altres famílies s’aconsegueix la viabilitat econòmica, genètica, social i cultural d’una àmplia comunitat. Per això la funció final de la família és interactuar amb la societat, especialment a través d’alguns dels seus membres destacats.

En exercir aquestes funcions, la família pot generar documentació i la pot conservar intergeneracionalment: és l’arxiu familiar.

Fons familiar, personal i patrimonial

Podem diferenciar els tres tipus de fons familiars pels “assumptes” de què tracten, la funció que la família realitza fent les activitats que s’expressen documentalment.

Hi ha fons en què el nucli més important és la documentació com a resultat de “les activitats relacionades amb la formació, administració i transmissió d’un patrimoni material“.  Els fons de casals, masies i senyorius estan plens de documentació referent a les possessions i posicionament social de la família. Si aquest aspecte predomina molt, diem que és un fons patrimonial.

En altres fons el que destaca és la documentació generada per l’actuació d’algun dels seus membres en la interacció amb la societat, exercint funcions amb projecció pública. Aquesta projecció beneficia la societat, la pròpia persona i també la família. Si aquest aspecte d’aportació a la societat i projecció pública d’un personatge predomina molt, direm que és un fons personal.

En altres fons predomina una documentació difícil de resumir perquè és fruit d’activitats variades resumides en l’expresió “vida de relació”, és a dir, l‘activitat a través la que es desenvolupa la identitat i sociabilitat familiar, que arribarà a formar el patrimoni familiar immaterial. Gran part d’aquestes actuacions no deixen constància documental, però sí una minoria, com una factura, un poema, un rebut, una carta, un carnet, un quadern escolar…  que a part del seu valor inicial per al que van ser creats, es desen com un lligam intergeneracional. Si aquest aspecte de vida interna col·lectiva predomina molt, direm que és un fons familiar (en sentit estricte).

Definim

El camí argumental ens permet per fi fer la definició del fons familiar (en sentit estricte): és un fons

  • produït per una comunitat estructurada de persones amb relacions de parentiu i al llarg del temps, 
  • que en la seva funció relacional “vida de relacions”,
  • genera, rep, desa i transmet documents referents als “assumptes familiars”,  
  • que esdevenen testimoni d’un patrimoni immaterial.

Encara considero que és encara una definició poc precisa, massa àmplia. Només la definició negativa resulta concreta i clara: referent a “assumptes familiars” diferents del patrimoni material i la projecció pública d’un personatge singular.

Acabem

Després de trencar-me el cap amb aquesta definició, encara caldrà explicar millor els fons-familiars-en-sentit-estricte: el seu origen (perquè, per a què sorgeix i com es forma, quan s’avorta), el seu contingut (com és, quins documents generats per quines activitats, què són “les coses de la família” o la “vida de relacions”), els mecanismes de creixement, els mecanismes de conservació (no només perquè es crea sinó també perquè es desa, com deixa de ser útil i es converteix en memòria) i els de les fusions i divisions dels fons, i el concepte i diversificacions del patrimoni immaterial.

La idea que em tortura és que, al capdavall, el que defineix un document de fons familiar és que, per mil motius incloent l’atzar, ha acabat desat en aquest fons. En un fons familiar hi cap tot el que hi entra. Com posar ordre a aquest ufanós camp primaveral?

Anuncis